آخرین بازمانده حنجره نوازی

Original size is 250 × 150 pixels