ربات را چگونه به گروه تلگرام اضافه یا حذف کنیم

ربات را چگونه به گروه تلگرام اضافه یا حذف کنیم

Original size is 404 × 280 pixels
ربات را چگونه به گروه تلگرام اضافه یا حذف کنیم