نقد دیدگاه هاوکینگ [ مسئله آغاز آفرینش ]

نقد دیدگاه هاوکینگ [ مسئله آغاز آفرینش ]

Original size is 610 × 343 pixels
نقد دیدگاه هاوکینگ [ مسئله آغاز آفرینش ]