نمایش پیغام برای کاربران هنگام شروع ویندوز

نمایش پیغام برای کاربران هنگام شروع ویندوز

Original size is 320 × 131 pixels
نمایش پیغام برای کاربران هنگام شروع ویندوز