چگونه فضای پر شده تلگرام را خالی کنیم

چگونه فضای پر شده تلگرام را خالی کنیم

Original size is 300 × 300 pixels
چگونه فضای پر شده تلگرام را خالی کنیم